Partnerprojecten

Positieve impact door middel van samenwerkingsverbanden

Het toewerken naar een positieve impact vraagt om een holistische benadering en nauwe samenwerking met diverse partners. Sociale, ecologische en economische uitdagingen zijn namelijk diepgaand met elkaar verweven en kunnen niet uitsluitend door individuele bedrijven of organisaties worden aangepakt. Het is van essentieel belang om de krachten en deskundigheid op diverse niveaus te bundelen. 

Zo vraagt het duurzaam delven van grondstoffen niet alleen om CO2 neutrale bedrijfsvoering, maar ook om het bevorderen van educatie en het instellen van leefbare lonen, omdat dit indirect bijdraagt aan een toekomstbestendige keten. Hiervoor zijn vaak lokale partijen nodig om dit te realiseren.

Daarnaast is samenwerking in de gehele keten noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de implementatie van een Due Dilligence-beleid in de toeleveringsketen of het tegengaan van negatieve gevolgen aan de vraagzijde, zoals afvalverwerking.  Een duurzame en positieve verandering binnen de huidige systemen kunnen we alleen bereiken als we dit gezamenlijk aanpakken. 

Resultaat

  • Aangaan van partnerschappen
  • Opstart van samenwerkingsprojecten